Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FRENTE.PL


Regulamin Sklepu Internetowego FRENTE.pl – zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania umów na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 2. Sklep Internetowy FRENTE.pl został udostępniony Użytkownikom strony internetowej https://frente.pl/ , w tym Klientom pod adresem internetowym https://frente.pl/ i prowadzony jest przez Sprzedawcę w rozumieniu Punktu II podpunkt 1 Regulaminu.
 3. Sklep Internetowy FRENTE.pl świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży produktów dostępnych w jego asortymencie (także na indywidualne zamówienie), w szczególności urządzeń (maszyn) CNC – (Computerized Numerical Control), części i podzespołów do tych urządzeń, jak również przeznaczonych do nich płynów eksploatacyjnych i chłodziw – w oparciu o dostępne na stronie internetowej https://frente.pl/ Usługi Elektroniczne.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego FRENTE.pl i na indywidualne zamówienie pomiędzy Sprzedawcą a Klientami, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego FRENTE.pl.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i obowiązuje wszystkich Klientów Sklepu Internetowego FRENTE.pl, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej. Regulamin obowiązuje także Użytkowników, o których mowa w punkcie II podpunkt 8 lit. b Regulaminu.
 6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu FRENTE.pl, odnoszące się do produktów dostępnych w jego asortymencie – w tym także dotyczące cen, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
  66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Zasadniczym warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego FRENTE.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, jak również spełnienie wymagań technicznych określonych w punkcie III poniżej. Składając zamówienie, Klient zobowiązany jest do akceptacji treści Regulaminu po zapoznaniu się z jego treścią.
 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego FRENTE.pl. Dostęp do treści Polityki prywatności następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/ na pole oznaczone nazwą „Polityka prywatności” – po jego kliknięciu następuje przekierowanie na stronę internetową z treścią „Polityki prywatności”. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego FRENTE.pl, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą oraz narzędzi analitycznych. Informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym FRENTE.pl plików Cookies zawiera „Polityka Cookies”, która jest dostępna po kliknięciu przez Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/ na na pole oznaczone nazwą „Polityka Cookies” – po jego kliknięciu następuje przekierowanie na stronę internetową z treścią „Polityki Cookies”.
 9. Korzystanie ze Sklepu Internetowego FRENTE.pl przez Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/ jest dobrowolne. Przystąpienie do rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym FRENTE.pl i zakończenie procesu rejestracji jest dobrowolne i dokonywane za zgodą Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/, w tym w zakresie podania danych osobowych niezbędnych do rejestracji, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy) lub Regulaminie. Zastrzeżenie dobrowolności dotyczy także samego procesu nabywania przez Klienta produktów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego FRENTE.pl i zawarcia w tym zakresie Umowy Sprzedaży. Zastrzeżenie dobrowolności dotyczące rejestracji Konta Klienta i podanie danych dotyczy także Klientów składających Zamówienia i zawierających Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą bez rejestracji Konta Klienta – za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail). Sprzedawca zastrzega, że Regulamin lub Polityka prywatności mogą przewidywać konieczność podania przez Klienta danych osobowych koniecznych do rejestracji Konta Klienta, prawidłowego przebiegu i zakończenia procesu sprzedaży – brak podania przez Klienta tych danych wyklucza zakończenie procesu rejestracji Konta Klienta, realizację Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży– „Dane osobowe konieczne” (oznaczone będą pogrubionym symbolem „*”).

 

 1.  
 2. Sprzedawca – FRENTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach,
  Laryska 21, 41 – 400 Mysłowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000797806, posługującą się numerami: NIP: 2220916162 i REGON: 384033542, o kapitale zakładowym: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); Sprzedawca jest właścicielem Sklepu Internetowego FRENTE.pl i marki FRENTE.pl; kontakt ze Sprzedawcą:
  1. adres korespondencyjny: Laryska 21, 41 – 400 Mysłowice,
  2. adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@frente.pl,
  3. telefon: (+48) 535 – 991 – 964.
 3. Klient –
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. osoba prawna,
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 1. Produkt/Produkty – dostępną w asortymencie Sklepu Internetowego FRENTE.pl rzecz ruchomą lub rzeczy ruchome, w tym zespół rzeczy ruchomych, które połączone ze sobą stanowią funkcjonalną całość techniczną, służące do współpracy z określonymi urządzeniami (maszynami), będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem za pośrednictwem Sklepu Internetowego FRENTE.pl, w tym urządzenia (maszyny) CNC – (Computerized Numerical Control), części i podzespoły do tych urządzeń, jak również przeznaczone do nich płyny eksploatacyjne i chłodziwa. Produkty udostępniane do sprzedaży przez Sprzedawcę pochodzą zarówno od producentów zewnętrznych, jak również stanowią wytwór produkcji Sprzedawcy, w tym realizowanych na indywidualne potrzeby Klienta. Produkty są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sklep Internetowy FRENTE.pl – serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem https://frente.pl/, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Produktu/Produktów udostępnionych do sprzedaży przez Sprzedawcę.
 3. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4, poz. 28 z późn. zm.).
 4. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym FRENTE.pl umożliwiający utworzenie i rejestrację Konta Klienta.
 5. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna – konto zarejestrowane przez Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/ za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego Konta Klienta, które jest oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez osobę rejestrującą i stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym pl, w tym zawartych umowach sprzedaży i wysokości uiszczonych cen. Sprzedawca wskazuje, że poza utworzoną nazwą (loginem) – login Konta Klienta stanowi także adres poczty elektronicznej (e – mail) podany w Formularzu Rejestracyjnym przez Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/  w toku procesu rejestracji tego konta.
 6. Użytkownik strony internetowej https://frente.pl/
  1. Klient korzystający w czasie rzeczywistym ze strony Sklepu Internetowego FRENTE.pl,
  2. Użytkownik nie będący Klientem a korzystający w czasie rzeczywistym ze strony Sklepu Internetowego FRENTE.pl.
 7. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym FRENTE.pl umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta, w szczególności poprzez dodanie Produktu/Produktów do „wirtualnego koszyka” oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i formy płatności.
 8. Newsletter – Usługa Elektroniczna – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e – mail, która umożliwia wszystkim Użytkownikom strony internetowej https://frente.pl/ automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o Produktach, nowościach w Sklepie Internetowym FRENTE.pl, przy czym zgodę na jego otrzymywanie Użytkownik strony internetowej https://frente.pl/ wyraża dobrowolnie i w każdym czasie może ją cofnąć. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać udzielona w toku procesu rejestracji Konta Klienta, a Użytkownik nie będący Klientem, poprzez wypełnienie Formularza Newsletter, tj. podanie adresu poczty elektronicznej (e – mail) i kliknięciu pola oznaczonego zwrotem „Subskrybuj”.
 9. Formularz Newsletter – Usługa Elektroniczna – formularz dostępny w Sklepie Internetowym FRENTE.pl umożliwiający zlecenie i wyrażenie zgody przez Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/ na otrzymywanie Newslettera na wskazany adres poczty elektronicznej (e – mail) – formularz zawiera pole do podania adresu poczty elektronicznej (e – mail) oraz pole potwierdzające – zgoda – oznaczonego zwrotem „Wyślij”.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane dobrowolnie za pośrednictwem Formularza Zamówienia albo za poczty elektronicznej (e – mail) – na właściwy adres poczty elektronicznej Sprzedawcy –zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu/Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego FRENTE.pl.
 12. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego FRENTE.PL.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego FRENTE.pl.
 14. Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 15. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).
 16. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 17. Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ.URZ.UE.L nr 119, str. 1).
 18. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 19. VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 • WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego FRENTE.pl to:

 1. dostęp do sieci Internet,
 2. poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa:
  1. Firefox – wersja 40 i późniejsze lub
  2. Chrome – wersja 80 i późniejsze lub
 • MSIE – wersja 11 lub
 1. Opera – wersja 27 i późniejsze lub
 2. Safari – wersja 11 i późniejsze lub
 3. Edge – wersja 80 i późniejsze.

W związku ze stałymi zmianami wprowadzanymi na stronie internetowej  https://frente.pl/ zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danego systemu operacyjnego.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM FRENTE.PL

 

 1. W Sklepie Internetowym FRENTE.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Rejestracyjny, Konto Klienta, Formularz Zamówienia, Newsletter, Formularz Newsletter i Zamów bez Rejestracji.
 2. Konto Klienta – korzystanie z Konta Klienta możliwe jest po całkowitym zakończeniu procesu rejestracji, który polega na:
  1. wypełnieniu Formularza Rejestracji i złożeniu przez Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/ oświadczenia o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego FRENTE.pl
   oraz zobowiązania do jego przestrzegania,
  2. kliknięciu przez Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/ pola oznaczonego nazwą „Zarejestruj się”,
  3. wysłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji wiadomości e – mail z linkiem autoryzacyjnym – potwierdzającym rejestrację Konta Klienta,
  4. kliknięciu przez Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/ linku autoryzacyjnego,
   o którym mowa w punkcie, w celu potwierdzenia rejestracji.

Z chwilą potwierdzenia rejestracji w sposób opisany w punkcie c powyżej, proces rejestracji ulega zakończeniu,
a w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy zostaje utworzone Konto Klienta. Rejestracja Konta Klienta możliwa jest także z poziomu „wirtualnego koszyka”, tj. jeżeli Klient nie ma dotychczas zarejestrowanego Konta Klienta,
a uprzednio dodał Produkt/Produkty do koszyka, istnieje opcja ich nabycia połączonego z rejestracją konta.

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez strony internetowej https://frente.pl/ następujących jego danych:

 1. imię i nazwisko/nazwa firmy,
 2. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
 3. nazwę użytkownika – login,
 4. adres poczty elektronicznej (e – mail), który można stosować do logowania zamiennie z nazwą (loginem) Klienta,
 5. numer telefonu kontaktowego,
 6. hasło – każdorazowe wymagania co do hasła znajdują się w Formularzu Rejestracyjnym – dane od a – e stanowią „dane konieczne”, o których mowa w punkcie I podpunkt 8.

W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie pełnej nazwy firmy oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) – „dane konieczne”, o których mowa w punkcie I podpunkt 8.

Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma prawo
w każdej chwili i bez podania przyczyny do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta), poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail) na adres: biuro@frente.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Laryska 21, 41 – 400 Mysłowice z opcjonalnym dopiskiem „likwidacja Konta Klienta .

 1. Formularz Zamówienia – możliwość korzystania rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do „wirtualnego kosza” w Sklepie Internetowym FRENTE.pl.

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta następujących czynności:

 1. po wyborze Produktu i dodaniu go do „wirtualnego kosza”,
 2. wypełnienie Formularza Zamówienia,
 3. kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego FRENTE.pl po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola oznaczonego nazwą „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego FRENTE.pl), w tym anulowanie Zamówienia.

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta jego następujących danych:

 1. imię i nazwisko/nazwa firmy,
 2. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
 3. adres poczty elektronicznej,
 4. numer telefonu kontaktowego,
 5. dane dotyczące Umowy sprzedaży:
  1. Produkt/Produkty przeznaczone do nabycia i ich ilość,
  2. Miejsce i forma dostawy Produktu/Produktów,
 • Sposób płatności,
 1. W sytuacji Klientów niebędących konsumentami konieczne jest także podanie nazwy firmy oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) – dane od a – f stanowią „dane konieczne”, o których mowa w punkcie I podpunkt 8, przy czym numer NIP jest niezbędny do wystawienia faktury VAT Klientowi.

W przypadku posiadania Konta Klienta, dane w punktach od a – c są automatycznie pobierane z tego konta, przy czym istnieje możliwość ich ręcznego wprowadzenia (edycji) przez Klienta w trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia.

Klient zobowiązany jest każdorazowo do złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego FRENTE.pl oraz zobowiązania do jego przestrzegania.

 1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.
 2. Usługa Newsletter – korzystanie z Newslettera jest dobrowolne i następuje po:
  1. wyrażeniu zgody na jego otrzymywanie przez Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/ w toku procesu rejestracji Konta Klienta – zaznaczenie właściwej pozycji w Formularzu Rejestracji – Newsletter będzie przesyłany na adres poczty elektronicznej (e – mail) podany w Formularzu Rejestracji,
  2. kliknięciu przez Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/ pola na adres poczty elektronicznej (e – mail) w Formularzu Newsletter i jego wypełnieniu wraz z udzieleniem zgody na otrzymywanie Newsletter poprzez kliknięcie pola oznaczonego Wyślij”.

Cofnięcie zgody może nastąpić także poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail) na adres: biuro@frente.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy:
ul. Laryska 21, 41 – 400 Mysłowice.

 1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego FRENTE.pl w sposób zgodny z prawem
  i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego FRENTE.pl Klient lub Użytkownik strony internetowej https://frente.pl/ może wnosić w następujących formach:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Laryska 21, 41 – 400 Mysłowice;
  2. elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail) na adres: biuro@frente.pl.
 4. Reklamacja, o której mowa w punkcie 8 powyżej powinna zawierać w opisie:
  1. informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  2. żądanie Klienta lub Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/ – oczekiwaną formę zakończenia sprawy wywołanej wniesioną reklamacją,
  3. dane kontaktowe składającego reklamację – co ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Warunki wskazane powyżej mają formę wyłącznie zalecenia (instrukcji) i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Zajęcie stanowiska co do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia.
 2. Reklamacja opisana w punktach 8 – 10 nie dotyczy reklamacji dotyczących nabytych za pośrednictwem Sklepu Internetowego FRENTE.pl Produktu/Produktów, która została wskazana w punkcie X i XI

 3. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY I CENY
 4. Przedmiotem sprzedaży są Produkt/Produkty wystawione w chwili składania Zamówień na stronie internetowej https://frente.pl/ za pomocą sieci Internet, jak również Produkt/Produkty nie umieszczone na niej, a będące przedmiotem Zamówienia ustalonym wspólnie przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail).
 5. Ceny Produktu/Produktów widoczne na stronie Sklepu Internetowego FRENTE.pl oraz ustalone między Klientem a Sprzedawcą, w tym przy Zamówieniach dokonywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail) są podana w złotych polskich i zawierają należne świadczenia publicznoprawne – podatki jeżeli są należne. Łączna cena wraz z podatkami Produktu/Produktów będące przedmiotem Zamówienia, a także koszty dostawy, w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe oraz inne koszty, podane są Klientowi na stronie Sklepu Internetowego FRENTE.pl w trakcie składania Zamówienia po wypełnieniu Formularzu Zamówienia (wyborze formy płatności i dostawy), w tym także w chwili wyrażania przez Klienta oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. WARUNKI ZAMÓWIENIA
 2. Zamówienie w Sklepie Internetowym można składać za pośrednictwem Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internatowej Sklepu Internetowego FRENTE.pl albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail). Istnieje także możliwość telefonicznego kontaktu ze Sprzedawcą, ale w takiej sytuacji Zamówienie ostatecznie składane jest z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e – mail).
 3. Zakres danych oraz opis Usługi Elektronicznej „Formularz Zamówieniaopisany został w punkcie IV podpunkt 3 powyżej. Zakres ten stosuje się odpowiednio do Zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail).
 4. Przed potwierdzeniem Zamówienia, Klient składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Powyższe stosuje się także do Zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail) – w treści wiadomości e – mail Klient otrzymuje link do Regulaminu i akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do jej realizacji, kliknięcia przez Klienta pola oznaczonego nazwą „Kupuję i płacę” i potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę wraz z nadaniem numeru temu zamówieniu. W przypadku Zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail), Umowa Sprzedaży zawarta jest z chwilą przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do jej realizacji, w tym wiadomości e – mail z Zamówieniem Produktu/Produktów do Sprzedawcy i potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę wraz z nadaniem numeru temu zamówieniu – potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawiera poza numerem zamówienia: wykaz Produktu/Produktów wraz z cenami jednostkowymi, łączną cenę wraz kosztami dodatkowymi (wyodrębnienie jednostkowej ceny kosztu dodatkowego), formę i termin dostawy, termin realizacji Zamówienia i formę i termin płatności.
 6. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji Zamówienia, a opisanych w punkcie IV podpunkt 3 powyżej.
 7. Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku z oznaczeniem „x” przy danej pozycji w „wirtualnym koszyku”, a następnie ponownym wybraniu Produktu/Produktów i dodaniu ich do „wirtualnego koszyka”.
 8. Po kliknięciu pola oznaczonego nazwą „Kupuję i Płacę”, Klient nie ma możliwości samodzielnej weryfikacji, usunięcie błędu lub korekty Zamówienia. W takim przypadku, Klient musi zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Sprzedawcy, poprzez przesłanie do niego wiadomości e-mail na adres: biuro@frente.pl lub też za pośrednictwem telefonu: (+48) 535 – 991 – 964. W tej sytuacji weryfikacji, usunięcie błędu lub korekty Zamówienia możliwa będzie wyłącznie do momentu realizacji wysyłki zakupionych Produktu/Produktów. Zastrzeżenie zawarte w zdaniu poprzedzającym stosuje się także do Zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail).

 

 • PŁATNOŚCI

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione Produkt/Produkty:
  1. przedpłata (przelew) na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność autoryzowana za pośrednictwem serwisu Przelewy24,’
  3. za pobraniem gotówki przy odbiorze przesyłki.
 2. W przypadku płatności w formie przedpłaty Klient w tytule przelewu zobowiązany jest podać numer Zamówienia i Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

 

 • REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Sklep Internetowy FRENTE.pl zapewnia Klientom:
  1. składanie zamówień dotyczących Produktu/Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego FRENTE.pl i zawierania Umów Sprzedaży Produktu/Produktów na odległość,
  2. uzyskanie informacji o Produkcie/Produktach i Usługach Elektronicznych dostępnych w Sklepie Internetowym FRENTE.pl.
 2. Wszelkie informacje dotyczące Produktu/Produktów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, instrukcje, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie internetowej https://frente.pl/ kierowane są przez Sprzedawcę do potencjalnych Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep Internetowy FRENTE.pl przyjmuje i realizuje Zamówienia na Produkt/Produkty poprzez stronę internetową https://frente.pl/ oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail). Telefonicznie Sprzedawca przyjmuje wyłącznie od Klienta informację o zapotrzebowaniu na określony Produkt/Produkty, a za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail) Klient i Sprzedawca ustalają warunki Zamówienia wynikającego z tego zapotrzebowania, w tym cenę i termin realizacji.

 

 1. DOSTAWA
 2. Dostawa zakupionych przez Klienta Produktów realizowana jest wyłącznie w Dni Robocze i tylko na obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem operatora firm kurierskich.
 3. Termin dostawy Produktu/Produktów do Klienta wynosi maksymalnie do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu/Produktów lub w trakcie składania Zamówienia podano inny – krótszy lub dłuższy termin albo Klient i Sprzedawca postanowią inaczej.
 4. Początek biegu terminu dostawy zakupionych Produktów do Klienta, liczy się od dnia uznania płatności na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy w systemach Przelewy24. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Sprzedawca zastrzega, iż podany termin w podpunkcie 2 powyżej oraz terminy ustalone odmiennie, mogą ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Klienta i Sprzedawcy, w szczególności w wyniku czynników zewnętrznych takich jak kataklizmy przyrodnicze, wojny i konflikty, strajki, pandemie oraz epidemie chorób, a w związku z tym wprowadzone przez właściwe organy władzy publicznej, w tym na szczeblu Unii Europejskiej obostrzenia, ograniczenia i zakazy, w szczególności w zakresie realizacji dostaw zaopatrzenia w ruchu krajowym lub międzynarodowym, a także przemieszczania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca może powołać się na okoliczności podane w zdaniu poprzedzającym jeżeli miały one charakter nagły a Sprzedawca nie mógł ich przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta z którym zawarł Umowę Sprzedaży o ich zaistnieniu i skutkach dla Klienta w zakresie dostawy zakupionego Produktu/Produktów, w tym także na stronie internetowej https://frente.pl/ w miejscu wyraźnie widocznym i szybko dostępnym.
 6. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia tego samego lub następnego Dnia roboczego
  po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem lub poprzez płatność Przelewy24. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – realizacja Zamówienia następuje tego samego lub następnego Dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Dostawa przesyłki zawierającej zakupiony Produkt/Produkty następuje na adres podany przez Klienta
  na Formularzu Zamówienia lub też inny ustalony z Klientem poprzez pocztę elektroniczną e – mail.
 8. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e – mail) podany w treści Formularza Rejestracyjnego, ręcznie podanego w Formularzu Zamówienia lub służącego Klientowi do złożenia Zamówienia, chyba że Klient poda w wiadomości e –mail innych adres. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania paragonu fiskalnego lub faktury VAT w formie papierowej. Wyłącznie na wyraźne żądanie Klienta, do zamówionego Produktu/Produktów zostanie dołączona faktura VAT w formie papierowej. W tym celu, Klient zgłasza żądanie poprzez wpisanie w Formularzu Zamówienia – „Uwagi do zamówienia” odpowiedniego żądania. W przypadku Zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail), właściwe żądanie Klient zobowiązuje się zamieścić w wiadomości e – mail.
 9. Koszt dostawy Produktu/Produktów pokrywa Klient, o czym jest informowany w treści Formularza Zamówienia wraz z podaniem ceny usługi dostawy u danego operatora firmy kurierskiej. Informacja udzielana jest przed zawarciem Umowy Sprzedaży. To samo dotyczy Zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail).
 10. Sprzedawca zastrzega, że w zależności od miejsca dostawy, w tym regionu Rzeczypospolitej Polskiej może pozostawać do wyboru wyłącznie jeden operator firmy kurierskiej wyznaczony do realizacji dostawy.
 11. W przypadku zamówienia więcej niż jednego Produktu, Sprzedawca może dokonać realizacji dostawy częściami w zależności od dostępności danego Produktu, w tym u producenta lub dystrybutora.

 

 

 1. REKLAMACJE Z TYTUŁU GWARANCJI PRODUCENTA.

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym Klienta będącego Konsumentem, za wady Produktu/Produktów zakupionych przez tego Klienta w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, przy czym
  w przypadku Gwarancji producenta, reklamacje jakościowe z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do Gwaranta; adres gwaranta, sposób dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych oraz tryb postępowania gwarancyjnego opisany jest w karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego Produktu/Produktów. Kartę gwarancji dostarcza Klientowi Sprzedawca w formie przewidzianej przez Gwaranta.

 

 1. REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

 

 1. Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia reklamacyjne z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu/Produktów zakupionych w ramach Sklepu Internetowego FRENETE.pl.
 2. Jeżeli Produkt/Produkty posiadają wady, Klient będący Konsumentem może żądać ich usunięcia przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób załatwienia reklamacji.
 3. Jeżeli Klient będący Konsumentem z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy przez złożenie odpowiedniego oświadczenia; od umowy nie można odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Produktu/Produktów i cel jego nabycia
 4. Zgłoszenie wady/usterki powinno nastąpić w formie pisemnej bądź elektronicznej, zgodnie z podpunktem 7 poniżej albo poprzez zamieszczony na stronie internetowej https://frente.pl/ w zakładce „Reklamacje” – „Formularz zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi”.
 5. W przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi w formie przewidzianej w podpunkcie 7 poniżej, tj. bez wykorzystania wskazanego w podpunkcie 4 powyżej formularza, zaleca się aby zgłoszenie zawierało następujące dane ułatwiające rozpatrzenie reklamacji, w szczególności:
  1. dane kontaktowe Klienta:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres odbioru/dostawy Produktu/Produktów,
 • telefon kontaktowy,
 1. adres poczty elektronicznej (e-mail) do kontaktu,
 2. Dane reklamowanego produktu i dane dotyczące Umowy Sprzedaży:
  • nazwa producenta,
  • Model lub indeks Produktu/Produktów,
  • Numer seryjny Produktu/Produktów, jeżeli występuje,
  • Numer Zamówienia,
  • opis stwierdzonej wady/usterki, jej rodzaj oraz datę jej stwierdzenia,
  • datę dostawy i wydania Produktu/Produktów Klientowi,
  • roszczenie (żądanie) Klienta co do formy załatwienia reklamacji;

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Do realizacji roszczeń z tytułu rękojmi koniecznym jest udowodnienie dokonanie zakupu Produktu/Produktów w Sklepie Internetowym FRENTE.pl poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego jego dokonanie.
 2. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać złożone bezpośrednio do Sprzedawcy:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail) na adres: biuro@frente.pl,
  2. lub też pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Laryska 21, 41 – 400 Mysłowice z dopiskiem „Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi”.
 3. Dla zgłoszeń reklamacyjnych z tytułu rękojmi, które spełniają wszystkie wymogi formalne (w tym w zakresie terminu zgłoszenia reklamacji), Produkt/Produkty są przesyłane przez Klienta
  za pośrednictwem współpracującego ze Sprzedawcą operatora firmy kurierskiej (koszt przesyłki ponosi Sprzedawca w przypadku Klienta będącego Konsumentem).
 4. Po przyjęciu zgłoszenia, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [e – mail]) w ciągu 3 (trzech) Dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia, w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru Produktu/Produktów przez przedstawiciela/pracownika operatora firmy kurierskiej.
 5. Klient po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy o dacie odbioru przesyłki przygotuje we własnym zakresie Produkt/Produkty do odbioru (paczkę), zgłoszeniem reklamacji oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym jego dokonanie. Sprzedawca ma prawo zastrzec, że Produkt/Produkty powinny zostać przez Klienta odpowiednio (specjalnie) przygotowane do transportu i zabezpieczone, w szczególności ze względu na jego gabaryty i wrażliwość części lub podzespołów.
 6. Rozpatrzenie zasadności reklamacji z tytułu rękojmi następuje w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) od daty zgłoszenia reklamacji i otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu/Produktó wraz z jego wyposażeniem (jeżeli takie zostało wydane Klientowi), zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym jego dokonanie.
 7. Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie, jak również w formie wskazanej przez Klienta na dostarczonym formularzu reklamacyjnym lub w piśmie reklamacyjnym.
 8. W przypadku gdy Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 (czternastu dni) – uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 9. W przypadku uznania przez Sprzedawcę roszczenia (żądania) Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi:
  1. polegającego na wymianie wadliwego Produktu/Produktów na wolny od wad, reklamowany Produkt/Produkty zostaną wymienione przez Sprzedawcę na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wydania decyzji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji Klienta;
  2. polegającego na usunięciu zgłoszonej wady (naprawy), reklamowany Produkt/Produkty zostaną naprawiony przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wydania decyzji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji Klienta;
  3. polegającego na obniżeniu ceny Produktu/Produktów, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością wadliwego Produktu/Produktów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wydania decyzji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji Klienta. Obniżenie ceny Produktu/Produktów może nastąpić wyłącznie w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu/Produktów z wadą pozostaje do wartości Produktu/Produktów bez wady, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie;
  4. polegającego na odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwróci Klientowi należną kwotę ceny sprzedaży za zakupiony Produkt/Produkty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty wydania decyzji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji Klienta.

Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli:

 1. Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt/Produkty na wolne od wad albo wadę usunie,
 2. gdy wada jest nieistotna.
 1. W przypadkach opisanych w podpunkcie 14 lit. a) i b) Produkt/Produkty odpowiednio wolne od wad lub naprawione zostaną nieodpłatnie zwrócone Klientowi będącemu Konsumentem przesyłką za pośrednictwem operatora firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
 2. W przypadku nieodebrania przez Klienta Produktu/Produktów po rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi od kuriera (dotyczy to również zwrotu Produktu/Produktów w sytuacji uznania reklamacji za nieuzasadnione), Sprzedawca wezwie Klienta, do ich odbioru w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania.
 3. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego Produktu/Produktów w terminie opisanym w podpunkcie 16 powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru Produktu/Produktów, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 (czternaście dni) od daty otrzymania przez Klienta wezwania, pod rygorem naliczenia opłat z tytułu bezumownego przechowywania rzeczy.
 4. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w podpunkcie 17 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie Produktu/Produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Szczegółowy zakres uprawnień Klienta z tytułu rękojmi określają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących, jeżeli w przepisach tych uprawnienia takie zostaną przyznane w zakresie węższym lub szerszym niż przewidują to przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT

 

 1. W przypadku gdy Klientem jest Konsumentem może on skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż operator firmy kurierskiej i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zakupionego Produktu/Produktów.
 2. Do zachowania terminu wskazanego w podpunkcie 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć również za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej https://frente.pl/ w zakładce „Reklamacje – „Formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży”
 3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w podpunkcie 1 powyżej, nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy:
   1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   2. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 3. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 2. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 3. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalny mi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. W takim przypadku Klient ma obowiązek dokonać zwrotu zakupionego Produktu/Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty w której Klient zawiadomił Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres: ul. Laryska 21, 41 – 400 Mysłowice z dopiskiem „Zwrot Produktu – odstąpienie”. Termin zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed jego upływem. Klient jest zobowiązany do pokrycia we własnym zakresie bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu/Produktów do Sprzedawcy. Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymane od Klienta płatności, w tym uiszczonej ceny oraz koszty dostarczenia rzeczy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia zamówienia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Sprzedawca został zawiadomione przez Klienta o wykonaniu przez niego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takich samych form płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy nabyciu Produktu/Produktów, chyba że Klient wyrazi zgodę na inną formę zwrotu płatności. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do czasu zwrotu mu zakupionego Produktu/Produktów lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania Sprzedawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient odpowiada przed Sprzedawcą za zmniejszenie wartości Produktu/Produktów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez konsumenta zawarte w niniejszym punkcie stosuje się także do Klienta – osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta i Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/
  jest FRENTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach,
  Laryska 21, 41 – 400 Mysłowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000797806, posługującą się numerami: NIP: 2220916162 i REGON: 384033542, o kapitale zakładowym: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, Sprzedawca jako administrator danych Klienta informuje, iż:
  1. w FRENTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mysłowicach powołany został Inspektor Ochrony Danych; dane kontaktowe: ……….., numer telefonu: …………;
  2. dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Usługi Elektronicznej (Sklepu Internetowego FRENTE.pl), realizacji Zamówienia, wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży i spełnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu reklamacji, zapewnienia obsługi/serwisu Konta Klienta, w celu utrzymania jego dostępności i funkcjonalności; świadczenia usługi Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lut. c RODO), a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi Klienta z tytułu zawartych Umów Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres istnienia Konta Klienta w Sklepie Internetowym FRENTE.pl bądź przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej Umowy Sprzedaży;
  4. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą operatorzy firm kurierskich i inne podmioty dokonujące dostawy Produktu/Produktów, w przypadku wysyłki zakupionego Produktu/Produktów, a także podmioty współpracujące z Administratorem (Sprzedawcą) na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora Sprzedawcy, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, doradczej czy usług IT;
  5. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  6. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane do państwa trzeciego;
  7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą;
  8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w zakresie w jakim uprawnienia te przewiduje Rozporządzenie RODO;
  9. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej (e-mail) – Newsletter – na zasadach opisanych w Regulaminie.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Klient wyrazi na to wyraźną zgodę.
 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności takich jak:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. Ustawy o ochronie danych osobowych,
  3. Rozporządzenie RODO.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://frente.pl/.
 2. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym(Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.).
 3. Prawem właściwym dla Usług Elektronicznych i Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, których przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie (w tym sprzedaż Produktu/Produktów), jest prawo polskie.
 4. Kupujący będący konsumentem, po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie, przy zgodzie Sprzedawcy, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci/Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory pomiędzy Sprzedającym i Klientem związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę mogą być również rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania Sklepu Internetowego FRENTE.pl, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: …………..
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących powszechnie przepisów prawa.
 7. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez opublikowanie treści nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego FRENTE.pl: https://frente.pl/ a także przez zamieszczenie 14 (czternaście) dni wcześniej informacji na samej stronie internetowej. Klient, który podał adres poczty elektronicznej (e-mail), o zmianie Regulaminu zostanie poinformowany za jej pośrednictwem z 14 (czternastodniowym) wyprzedzeniem.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2020 roku.

 

 

 

 

 

 

Top
X