Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO FRENTE.PL

 

 

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego FRENTE.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników strony internetowej https://frente.pl/ oraz Klientów Sklepu Internetowego FRENTE.pl. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych w Sklepie Internetowym FRENTE.pl, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz innych narzędzi zawiera „Polityka Cookies.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego FRENTE.pl
  jest FRENTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, ul. Laryska 21,
  41 – 400 Mysłowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
  w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000797806, posługującą się numerami: NIP: 2220916162 i REGON: 384033542, o kapitale zakładowym: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); adres poczty elektronicznej: biuro@frente.pl – zwana dalej „Administratorem danych” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego FRENTE.pl i Sprzedawcą.
 4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym FRENTE.pl przetwarzane są przez Administratora danych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (DZ.URZ.UE.L nr 119, str. 1) – zwane dalej „Rozporządzenie RODO” (wersja aktu w języku polskim ze strony internetowej (link): 01000101.xml (europa.eu), a także z uwzględnieniem ustawodawstwa krajowego,
  w tym Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) –
  tekst ustawy dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (sejm.gov.pl).
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego FRENTE.pl, w tym przeglądanie oferowanego asortymentu, dokonywanie zakupów oraz rejestracja konta w serwisie jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego – Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/ oraz Klienta
  jest także dobrowolne, z zastrzeżeniem:
  1. zawierania umów z Administratorem danych – niepodanie danych w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego FRENTE.pl oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego FRENTE.pl i niniejszej polityce prywatności, a niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku warunkiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych – „Danych koniecznych”. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia określonej umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego FRENTE.pl oraz w Regulaminie tego sklepu;
  2. obowiązki ustawowe Administratora danych – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi danych wykonanie tychże obowiązków.
 6. Administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator danych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO, krajowymi normami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności. Środki te są w razie potrzeby poddawane aktualizacji, w tym w zakresie zmian legislacyjnych i rozwoju technologicznego sprzętu i oprogramowania.
 8. Administrator danych dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi do zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione.
 9. Administrator danych przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokłada starań, aby poziom ochrony tych danych był jak najwyższy.
 10. Administrator danych usuwa dane osobowe, kiedy przestają być one niezbędne do celu w jakim zostały podane oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 11. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego FRENTE.pl dostępnym na stronach Sklepu Internetowego FRENTE.pl, o ile polityka prywatności nie zawiera odmiennej definicji/oznaczenia.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD) w osobie:
  1. Grzegorz SKibski,
  2. adres korespondencyjny IOD: ul. Laryska 21 Frente Sp. Z o.o.
  3. adres poczty elektronicznej (e – mail) IOD: iod@frente.pl,
  4. telefon kontaktowy IOD: 535991964,
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, bądź też chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora danych w formach podanych w ust. 1 powyżej.

 

 • Podstawy przetwarzania danych.
 1. Administrator danych uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych; lub
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w ust. 1 powyżej.

 

 1. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych w Sklepie Internetowym FRENTE.pl.
 2. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/ lub Klienta w serwisie: Sklep Internetowy FRENTE.pl lub przez Administratora danych.
 3. Administrator danych może przetwarzać dane osobowe w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego FRENTE.pl w następujących celach, na podstawach, oraz w okresach wskazanych poniżej:
  1. w celu wykonania/wykonywania Umowy Sprzedaży, umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów – zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; w takim przypadku zebrane dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej;

Zakres przetwarzania danych w tym przypadku:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego,
 1. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 2. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
 3. w przypadku Użytkowników strony internetowej https://frente.pl/ lub Klientów nie będących konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz ich Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); dotyczy to także tych przedsiębiorców co do których od dnia 01 stycznia 2021 roku stosuje się niektóre normy prawne przewidziane dotychczas wyłącznie dla stosunków prawnych z konsumentami,
 • login do Konta Klienta – jeżeli zostało założone i zarejestrowane,
 • hasło do Konta Klienta– jeżeli Konto Klienta zostało założone i zarejestrowane,
 1. numer rachunku bankowego.
 1. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora danych, Sklepu Internetowego FRENTE.pl oraz realizacja usługi sprzedaży produktów z Asortymentu tego sklepu; w takim przypadku dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora danych w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora danych działalności gospodarczej; okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata); Administrator danych nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą;

Zakres przetwarzania danych w tym przypadku: adres poczty elektronicznej;

 1. w celu prowadzenia marketingu – zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora; w takim przypadku dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu;

Zakres przetwarzania danych w tym przypadku:

 1. Imię,
 2. adres poczty elektronicznej;
 1. w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży – zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii; dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu;

Zakres przetwarzania danych w tym przypadku: adres poczty elektronicznej;

 1. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Administratora danych – zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 t.j. z późn. zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych; w takim przypadku dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi danych przechowywanie ksiąg rachunkowych i jest to okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą;

Zakres przetwarzania danych w tym przypadku:

 1. Imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
 • nazwa firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Użytkownika strony internetowej https://frente.pl/ lub Klienta;
 1. W celu ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator danych lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych – zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator danych lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danyc; w takim przypadku dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi 6 lat; przepisy szczególne mogą przewidywać krótsze jak dłuższe terminy przedawnienia);

Zakres przetwarzania danych w takim przypadku:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego,
 1. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 2. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
 3. w przypadku Użytkowników strony internetowej https://frente.pl/ lub Klientów nie będących konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz ich Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); dotyczy to także tych przedsiębiorców co do których od dnia 01 stycznia 2021 roku stosuje się niektóre normy prawne przewidziane dotychczas wyłącznie dla stosunków prawnych z konsumentami;
 1. w celu korzystanie ze strony Sklepu Internetowego FRENTE.pl i zapewnienie jej prawidłowego i niezakłóconego działania – zgodnie z artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego FRENTE.pl; w takim przypadku dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych,
  nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora danych w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora danych działalności gospodarczej; okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata);

Zakres przetwarzania danych w takim przypadku:

 1.  

 

 1. prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym FRENTE.pl – zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego FRENTE.pl, jego funkcjonalności i zwiększenia sprzedaży produktów z Asortymentu; w takim przypadku dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej; okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

Zakres przetwarzania danych w takim przypadku:

 

 1. Odbiorcy przekazanych danych w Sklepie Internetowym FRENTE.pl.
 2. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego FRENTE.pl, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, operatorzy firm kurierskich, portale obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator danych przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 4. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej https://frente.pl/ lub Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. przewoźnicy / spedytorzy / operatorzy firm kurierskich – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym FRENTE.pl ze sposobu dostawy zakupionego produktu z Asortymentu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską (w tym paczkomaty), Administrator danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub operatorowi firmy kurierskiej albo pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu z Asortymentu Klientowi;
  2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub karty płatnicze – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym FRENTE.pl ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym FRENTE.pl na zlecenie Administratora danych w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  3. dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym FRENTE.pl na zlecenie Administratora danych w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących;
  4. gwarant/podmiot wykonujący naprawę w ramach gwarancji lub rękojmi – w przypadku Klienta, który korzysta z uprawnień w ramach gwarancji, rękojmi lub z odpłatnej naprawy na podstawie uzgodnień pomiędzy Klientem i serwisem, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotowi realizującemu gwarancję, roszczenia z rękojmi lub powyższe usługi na rzecz Klienta;
  5. dostawcy usług zaopatrujący Administratora danych w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi danych prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego FRENTE.pl i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego FRENTE.pl, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi danych) – Administrator danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
  6. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi danych wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
  7. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego FRENTE.pl wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego FRENTE.pl pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej;
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą.
 6. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO.
 7. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora danych na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora). Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże
  on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
  i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 11. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora danych wskazany w punkcie I ust. 2 powyżej polityki prywatności.
 12. W przypadku gdy Użytkownik strony internetowej https://frente.pl/ lub Klient nie podadzą niezbędnych danych osobowych, w tym danych koniecznych, Administrator danych może nie być w stanie realizować i  świadczyć dla nich oferowanych w Sklepie Internetowym FRENTE.pl usług.
 13. Wszelkie przekazane Administratorowi danych dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie
  i celu, na jaki wyraził Użytkownik strony internetowej https://frente.pl/ lub Klient oraz na jaki pozwalają Administratorowi danych obowiązujące przepisy prawa.

 

 • Postanowienia końcowe.
 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego FRENTE.pl, którego właścicielem jest Administrator.
 3. Sklepu Internetowy FRENTE.pl nie prowadzi profilowania niezależnie od celu jego wykonywania.
 4. Administrator danych może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi danych prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym FRENTE.pl. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego FRENTE.pl i analizie ruchu w nim. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy FRENTE.pl oraz sposób ich zachowania na stronie tego sklepu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top
X